kati1Graafiline lihtsustamine

Õppekavarühm (vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

090 Isikuareng

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

Sõltub tellijast, üldiselt 8ak. Kohu õpe toimub koolituse jooksul. Iseseisvat tööd kodus üldiselt ei lisandu.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtgrupp: kõik, kes soovivad ja kellel teema vast huvi on. Vanus 16- ……

Õppe alustamise tingimused puuduvad

 

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi graafilisest visualiseerimisest ning juhendada neid seda igapäevaselt oma töös rakendama.

 

Õpiväljundid:

Edukas koolituse läbinu:

 • on teadlik graafilise visualiseerimise olemusest, taustast ning kasutusvõimalustest;
 • oskab kasutada graafilist visualiseerimist oma igapäevaelus;
 • on omandanud lihtsamad joonistustehnikad;
 • oskab struktrueeritult kuulata ning märkmeid teha;
 • oskab luua visuaalseid esitlusi ning näidiseid;

 

Õppe sisu:

Graafiline lihtsustamine hõlmab nii sügavama kuulamise lihvimist, lihtsate joonistusvõtete omandamist kui ka juhendamisvõtete praktiseerimist. See võimaldab juhtida ja esitleda mitmekülgseid protsesse, mis loovad ülevaadet, ühist keelt ja eesmärgistatust.

Koolitusel saab leida vastused küsimustele:

 • Kuidas edastada olulisi sõnumeid?
 • Kuidas juhtida keerukaid olukordi?
 • Kuidas teha koostööd eesmärkideni jõudmiseks?
 • Kuidas hoolitseda ühise arusaamise eest meeskonnas?
 • Kuidas teha mõjusaid esitlusi ja ettekandeid?

Koolitus põhineb Taani graafilise visualiseerijate koolitusel, mille olen ise kohandanud ning kogemustega täiendanud.

Lõpeb konkreetse isikliku töö plaaniga, kus ja kuidas õpitut rakendada.

Koolituse peamised teemad:

 • Sissejuhatus graafilise visualiseerimise maailma;
 • Lihtsad ja kiired joonistusvõtted;
 • Oluliste küsimuste küsimine;
 • Stuktrueeritud kuulamine;
 • Põhjade ja näidiste loomine;
 • Kuidas ja kus graafilist visualiseerimist kasutada.

 

Õppemeetodid:

Koolitus toimub väikeses grupis (kuni 18 osalejat). Kasutatakse täiskasvanute koolitamiseks sobivaid aktiivõppe meetodeid, sh rollimänge,  grupi arutelusid, eneseanalüüsi ülesandeid jpm. Koolitus on tempokas ja intentsiivne, kõiki osalejaid kaasav.  Koolitusel osalejad saavad õppematerjalid, mis sisaldavad soovitusi õpitu rakendamiseks koolituse järgselt ning  soovitusi täiendava kirjanduse osas.

 

Õppematerjalide loend:

Koolitusel loodavad materjalid ja koolitaja koostatud paljundatud õppematerjalid, mis peale koolituse lõppu jäävad koolitatavale.

 

Kasutatavad raamatud:

 • David Sibbet “Visual meetings”, “Visual teams”, “Visual leaders”
 • Mike Rhode “ The Sketchnote handbook”
 • Brandy Agerbeck “ The Graphic Facilitator’s Guide”
 • Bikablo 1, Bikablo 2.0 facilitators dictionary

 

Lõpetamise tingimused, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid ning  väljastatav dokument

Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine (vähemalt 80%). Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kui kohapeal on valminud suur visuaal.

Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus kui õpiväljundite saavutamine on hinnatud ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.